logo deepublish store terbaru

Pengertian Syair : Ciri-Ciri, Jenis, Unsur dan Contoh

pengertian-syair
Bagikan

Pengertian syair – syair menjadi salah satu karya sastra yang masih terjaga hingga sekarang. Syair merupakan salah satu jenis karya sastra puisi lama. Meski keberadaan tidak sepopuler puisi baru, namun syair memberikan bait-bait kata yang indah dan kecintaan bagi orang yang membaca. Pesan-pesan atau makna yang terkandung dalam syair juga dapat menggugah perasaan.

Pada artikel ini, kamu akan kami ajak untuk mengetahui lebih dalam seputar syair, mulai dari pengertian, ciri, struktur, jenis, sampai contoh lengkapnya. Baca sampai habis, ya!

Pengertian Syair

Pengertian syair – Syair merupakan karya sastra yang tergolong sebagai puisi lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) syair adalah puisi lama yang tiap bait terdiri atas empat larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Orang yang membacakan syair atau membuat syair disebut penyair atau pujangga. Syair seperti dalam pengertiannya adalah bentuk yang terikat, sehingga ia mempunyai aturan-aturan tersendiri.

Asal mula dari syair sebenarnya bukanlah puisi atau karya asli dari Nusantara. Syair berasal dari tradisi Arab. Di asalnya sana, syair dikenal dengan istilah Syi’ir atau Syu’ur yang berarti perasaan menyadari. Namun ada pula yang mengartikan syair dari kata Syi’ru yang berarti puisi.

Meski bukan karya sastra asli Nusantara, seiring dengan perkembangannya syair dimodifikasi sehingga kini bisa sesuai dengan budaya Melayu. Orang Melayu mengenali syair seiring dengan penetrasi dan perkembangan ajaran Islam, terutama tasawuf di Indonesia.

Bentuk berbahasa Arab yang tercatat paling tua di negeri ini adalah catatan di batu nisan Sultan Malik al-Saleh di Aceh, bertarikh 1297 M. Sedangkan yang berbahasa Melayu yang tertua adalah syair di prasasti Minye Tujoh, Aceh, Indonesia bertarikh 1380 M (781 H). Didalamnya, bahasa Melayu masih bercampur dengan bahasa Sansekerta dan Arab.Dalam budaya Melayu syair sama halnya karya sastra lain yang mempunyai nilai kegunaan untuk menyampaikan suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya.

Baca juga: Apa itu Teks? Pengertian dan Macam-macam Teks

Manfaat Syair

Dalam kehidupan sehari-hari ternyata sebuah syair dapat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat Manfaat tersebut diantaranya adalah:

 1. Syair dijadikan sebagai hiburan. Ia sering dilagukan dalam majlis-majlis tertentu. Contohnya: pesta dan keramaian, dipertandingkan atau dalam upacara-upacara adat.
 2. Syair digunakan dalam adat perkahwinan.
 3. Syair juga dilagukan atau dinyanyikan sebagai mengiringi tarian-tarian tertentu. Contohnya: dalam dabus atau boria.
 4. Kemerduan suara atau kelembutan nada syair berupaya mengusik perasaan dan seterusnya meninggalkan kesan yang mendalam.
 5. Syair juga digunakan untuk menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu tersebut. Contohnya: dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran.

Unsur-Unsur Syair

Berikut ini unsur yang terkandung dalam suatu syair.

1. Unsur Intrinsik

Dalam sebuah syair terdapat unsur-unsur intristik yang menyusunnya. Pahami unsur intristik syair sebelum mengetahui ciri-cirinya. Berikut unsur intrinsik dalam syair:

 • Tema: merupakan ide pokok yang ingin penyair sampaikan melalui syairnya kepada para pembaca.
 • Perasaan: sesuatu yang ingin penyair utarakan/ungkapan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter dan lain sebagainya.
 • Nada: suatu intonasi atau juga penekanan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, menasehati, bergurau, bergembira,mengkritik, berbelas kasihan serta sebagainya.
 • Amanat: merupakan suatu pesan atau nasehat yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca.

Baca juga: Pengertian Cerpen: Struktur dan Unsur Intrinsik Ekstrinsik

2. Unsur ekstrinsik

 • Latar belakang kehidupan dari seorang penyair.

Unsur ekstrinsik dari sebuah syair dapat diambil dari latar belakang penyair. Latar belakang kehidupan penyair bisa saja menjadi salah satu inspirasi si penyair dalam membuat karya sastra.

Misalnya seorang penyair memiliki kisah cinta yang begitu rumit, maka kisah cintanya dapat menjadi syair percintaan yang menyayat hati. Sehingga pembaca dapat merasakan pula pilunya kisah cinta si penyair.

 • Pendidikan dari seorang penyair.

Unsur ekstrinsik pendidikan bisa meliputi banyak hal. Mulai dari asal-usul penulis, termasuk pendidikan, kependudukan, agamanya, hingga kondisi psikologisnya. Dapat di katakan faktor ini datang dari diri penulis sendiri.

Tentunya unsur ini dapat mempengaruhi suatu karya sastra, misalnya novel dari negara lain maka akan berbeda dari novel yang di buat orang Indonesia.3. Latar belakang budaya dan juga sosial dari seorang penyair.

 • Kondisi Sosial Budaya

Selain latar belakang penyair, kondisi sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi suatu karya sastra yang di buat. Faktor ini datangnya dari lingkungan masyarakat atau tempat penulis tinggal,seperti ideologi, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dsb.

Misalnya seperti syair jaman dahulu pasti ada perbedaan dengan syair baru jaman sekarang, atau syair yang di tulis oleh orang metropolitan pasti akan memiliki perbedaan dari syairl orang yang tinggal di daerah yang bukan metropolitan seperti pedesaan, perbedaan tersebut bisa berupa dari segi penulisan, penyampaian, dan sebagainya.

Baca juga: Kumpulan Puisi Ananda Sayang

Daftar Reseller

Ciri-ciri Syair

Adapun sebuah tulisan dapat dikategorikan sebagai syair apabila memiliki ciri-ciri berikut ini.

1. Terdiri dari 4 baris

Ciri-ciri syair yang pertama adalah terdiri dari 4 baris. Syair bisa teridiri dari beberapa bait. Namun, di tiap baitnya, syair harus terdiri dari 4 baris.

Contoh:

Janganlah engkau berbuat maksiat
Janganlah engkau berbuat jahat
Segeralah engkau bertaubat
Agar selamat dunia akhirat

Bait syair tersebut terdiri dari 4 baris.

2. Tiap baris terdiri dari 4-6 kata

Ciri-ciri syair berikutnya adalah terdiri dari 4 sampai 6 kata dalam tiap barisnya.

Download EBook Gratis

Contoh:

Paksi / Simbangan /konon / namanya (4 kata)
Cantik / dan / manis / sekalian / lakunya (5 kata)
Matanya / intan / cemerlang / cahayanya (4 kata)
Paruhnya / gemala / tiada / taranya (4 kata)

3. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata

Ciri syair yang hanya dapat ditemukan pada syair adalah baris dan suku kata yang memiliki 8-12 suku kata. Suku kata adalah jumlah gabungan 1 atau lebih huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari dua suku kata: ka dan mus.

Contoh:

Ter/bang/nya/ Sim/bang/an ber/pe/ri/-pe/ri/ (11 suku kata)
Lin/tas/ di/ Kam/pung/ Ba/yan/ Jo/ha/ri/ (10 suku kata)
Ter/li/hat/lah ke/pa/da/ pu/tri/nya/ Nu/ri/ (12 suku kata)
Mu/ka/nya/ ce/mer/lang/ ma/nis/ ber/se/ri/ (11 suku kata).
Ber/hen/ti/lah/ ki/sah/ ra/ja/ Hin/dus/tan/, (12 suku kata)
Ter/se/but/lah/ pu/la/ sua/tu/ per/ka/ta/an/, (12 suku kata)
Ab/dul/ Ha/mid/ Syah/ pa/du/ka/ Sul/tan/, (10 suku kata)
Du/duk/lah/ ba/gin/da/ ber/su/ka/-su/ka/an. (12 suku kata)

4. Semua baris adalah isi

Secara pengertian Syair, memiliki ciri berbeda dengan jenis puisi Berbeda dengan pantun yang memiliki sampiran di dua awal barinya, syair hanya terdiri dari isi dalam 4 barisnya. Ciri-ciri syair inilah yang membedakannya dengan pantun dan puisi lama lainnya.

Syair memiliki baris yang terdiri isi. Bisa dilihat setiap baris adalah isi karena setiap kalimatnya memiliki inti dan terdapat pesan.

Contoh:

Surat inilah pengganti diri
Datang menjelang muda bestari
Duduk berbincang berperi-peri
Melepas rindu hati sanubari

5. Menyampaikan cerita atau pesan.

Tiap baris dalam syair biasanya menyampaikan cerita atau pesan.

contoh :

Bermula kisah kita mulai
Zaman dahulu zaman bahari
Asal mulanya sebuah negeri
Timbulnya kerajaan Raja di Candi
Kerajaan bernama Negara Dipa
Raja pertama Empu Jatmika
Putra tunggal Mangkubumi dengan Sitira
Asal Negeri Keling di Tanah Jawa
Mangkubumi saudagar kaya
Kerabat raja yang bijaksana
Berputera seorang elok rupanya
Empu Jatmika konon namanya

6. Syair memiliki rima akhir a-a-a-a

Ciri-ciri syair lainnya adalah memiliki rima atau akhiran a-a-a-a tiap barisnya. Ini berbeda dengan ciri pantun yang memiliki rima a-b-a-b.

Contoh:

Paksi Simbangan konon namanya
Cantik dan manis sekalian lakunya
Matanya intan cemerlang cahayanya
Paruhnya gemala tiada taranya
Wahai Ananda intan pilihan
Sifat tanggungjawab engkau amalkan
Berani mencencang terpotong tangan
Berani berhutang tumbuhlah beban

7. Berisi cerita atau pesan

Syair biasanya berisi tentang sebuah cerita atau kisah yang mengandung unsur mitos, sejarah, agama/filsafat, ataupun rekaan belaka. Syair juga bisa berisi petuah atau nasihat bijak.

Contoh syair berisi nasihat sebagai berikut:

Wahai Ananda intan terserlah
Bertanggung jawab dalam bertingkah
Berani menanggung sakit dan susah
Berani mati mempertahankan lidah

Jenis-Jenis Syair

Menurut jenisnya, syair dibagi menjadi lima kategori. Adapun jenis-jenis syair tersebut yakni sebagai berikut:

– Syair Panji

Syair Panji menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari isana. Contoh syair panji adalah Syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kahuripan.

– Syair Romantis

Syair Romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita alipur laram hikayat, maupun cerita rakyat. Contoh syair romantis yakni Syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya.

Setelah beberapa lama ia dicari Putra Bangsawan (saudaranya) untuk bertemu dengan ibunya, Pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya, yang telah membuang dirinya.

– Syair Kiasan

Syair Kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga atau buah-buahan. Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan adalah Syair Burung Pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan “seperti pungguk merindukan bulan”

– Syair Sejarah

Syair Sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Contoh syair sejarah adalah Syair Perang Mengkasar (dahulu bernama Syair Sipelman), berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.

– Syair Agama

Syair Agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi empat yaitu: (a) syair sufi, (b) syair tentang ajaran Islam, (c) syair riwayat cerita nabi, dan (d) syair nasihat.

Kumpulan Contoh Syair

Supaya lebih jelas dalam memahami pengertian syair, berikut rangkuman contoh syair yang kami ambil dari berbagai sumber.

1. Contoh Syair Kehidupan

Jika engkau sedang bersedih
Jangan sedih terlalu berlebih
Jika engkau sedang bahagia
Jangan sampai engkau jemawa

Jika hidup hanya sekadar hidup
Seekor kera juga sanggup
Jika kerja hanya sekadar kerja
Kerbau juga sanggup melakukannya

2. Contoh Syair Cinta

Siapa telah menanam cinta
Dalam jiwa serta raga
Membuatku gundah gulana
Resah gelisah selalu kurasa

Siapa telah mengukir nama
Menggurat hebat dalam jiwa
Terbakar hati karena asmara

Mengapa kau menabur cinta
Saat kita akan berpisah
Rasa bergelora dalam dada
Akankah menyatu kita berdua

Mungkin inilah takdir cinta
Berliku-liku membawa cerita
Akan terkenang sepanjang masa
Akan abadi selama-lamanya.

3. Contoh Syair tentang Pendidikan

Dengarlah wahai anakanda
Rajinlah belajar sepanjang masa
Ilmu tiada pernah habis dieja
sebagai bekal sepanjang usia

Dengan ilmu engkau terjaga
Dari suramnya waktu dan masa
Cemerlang akan senantiasa
Menyinari dirimu di masa dewasa

Oleh: Gina Hayana

4. Syair Kiasan

Dia telah masuk mengukir sebuah nama
Terlukis di dalam sebuah jiwa
Membuat rindu selalu membara
Hati terbakar penuh dengan asmara

Dia telah dapat menanam tentang cinta
Masuk di dalam hati dan jiwa
Membuat gundah bagi setiap orang yang mengalaminya
Gelisah dan resah yang akhirnya selalu dirasa

Tak perlu menabur tentang cinta
Karna hanya akan membuat hati luka
Jika pada akhirnya kita tak mungkin bersama
Tak seperti tentang janji kita saat berdua

Jaga janji agar tetap selalu setia
Jaga hati agar tidak muda tergoda
Agar hubungan kita tetap terjaga
Keindahan itu yang hanya dapat terasa

Cinta yang membakar jiwa
Membuat kedua insan saling terlena
Ingatlah selalu kita pada yang maha Kuasa
Agar hati tak berbuat dosa

5. Syair Burung Nuri Karya Sultan Badaroedin

Paksi Simbangan konon namanya
Cantik dan manis sekalian lakunya
Matanya intan cemerlang cahayanya
Paruhnya gemala tiada taranya

Terbangnya Simbangan berperi-peri
Lintas di Kampung Bayan Johari
Terlihatlah kepada putrinya Nuri
Mukanya cemerlang manis berseri

Simbangan mengerling ke atas geta
Samalah sama berjumpa mata
Berkobaran arwah leburlah cinta
Letih dan lesu rasa anggauta

Sumber: Pendidikan, DosenBahasa

6. Syair Cinta

Dengan bismillah permulaan warkat
Diambil kertas kalam diangkat
Pena dan tinta jadi serikat
Menyampaikan hakikat dengan hasrat
Pena menyelam dawat menyambut
Terbentang kertas putih umbut
Kalam menari kata disebut
Jejak terbentang sebagai rambut

Awal mulanya surat direka
Kenangan menyerang tidak berjangka
Siang malam segenap ketika
Wajah Adinda rasa di muka

Surat inilah pengganti diri
Datang menjelang muda bestari
Duduk berbincang berperi-peri
Melepas rindu hati sanubari

7. Syair Kehidupan

Hidup di dunia untuk sementara waktu
Jadi jangan sia-siakan
Lakukan yang baik selagi bisa
Sedangkan kehidupan terkandung di dalam tubuh

Pencobaan hidup itu berat
Mari kita bertahan hidup
Jangan sampai roboh
Melalui cobaan hidup yang berat

Masih di ranah dunia
Lakukan yang baik dengan sekuat tenaga
Sehingga nanti saat nyawa saya hilang
Kami tidak menyesal dan kami kecewa

Memiliki kepemimpinan dalam hidup
Agar Anda tidak tersesat begitu saja
Beginilah cara kita bisa bertahan
Baik di dunia maupun di akhirat

Jangan biarkan dunia membuai Anda
Yang penuh dengan nikmat yang mematikan
Saat Anda terlena
Jadi Anda hampir tidak bisa melepaskan diri darinya

Hidup itu seperti roda yang berputar
Terkadang naik, terkadang turun
Terkadang kenyang, terkadang lapar
Terkadang bahagia, terkadang sulit

Hidup di dunia ini adalah penjara
Bagi orang yang bertakwa
Kehidupan di bumi adalah surga
Bagi mereka yang menyangkal Dia

Penutup

Itulah penjelasan seputar pengertian syair, mulai dari ciri-ciri, unsur, jenis, hingga contohnya. Pada dasarnya semua orang dapat menulis syair dengan mudah, yang terpenting bagaimana si penyair dapat menyampaikan pesan melalui syair sehingga karya sastra tersebut dapat menjadi hiburan sekaligus edukasi bagi pembacanya. Selamat mencoba

Dapatkan informasi terbaru dari kami seputar promo spesial dan event yang akan datang

Baca Juga :

Ada yang bisa Bang Jon Bantu?

Bantuan, transaksi, reseller dan pertanyaan umum

Ingin pengadaan buku/bahan pustaka dan kerjasama?